Informácie o grafomotorike

Dieťa už od útleho veku v domácom prostredí, no najmä v materskej škole, prichádza do kontaktu s rôznymi podnetmi zameranými na zlepšovanie rôznych úrovní motoriky. Súčasťou edukačného procesu v predškolských vzdelávacích centrách (štátnych i súkromných) sú hry, pohybové riekanky, zdravotné cviky a iné rôzne činnosti podporujúce hrubú motoriku detí, napríklad chôdza v rytme podľa bubna.
Medzi aktivity podporujú jemnú motoriku patrí napríklad tréning viazania šnúrok alebo navliekania korálok. Špecifickým odvetvím motoriky je grafomotorika.

Čo je grafomotorika a v akých aktivitách dieťaťa sa vyskytuje?

Zjednodušená definícia grafomotoriky hovorí, že ide o skvalitňovanie psychomotorickej stránky dieťaťa pri kreslení a písaní. Konkrétne grafomotorické činnosti spracované do edukačných príprav uvádza veľmi výstižne vo svojej práci Monika Opršalová, pričom vychádza z praxe. Popisuje tu jednotlivé uvoľňovacie cviky ruky a súbor konkrétnych grafomotorických cvičení (napr. dokresľovanie žiliek na list stromu).

píšuce deti
dievčatko sa uči písať

Prínosnou publikáciou k tejto problematike je Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít od Renáty Pondelíkovej a kolektívu, ktorá predkladá výtvarné úlohy zamerané na podporu grafomotorických zručností a tiež popisuje diagnostikovanie ich úrovne. Pod vedením pedagóga je v predprimárnom vzdelávaní neoceniteľná práca s pracovnými listami alebo sa zlepšuje všeobecný grafický výraz priamo vo výtvarnom prejave (kresbe, maľbe, modelovaní). Hoci sa pravidelný kontakt dieťaťa s grafomotorickými cvičeniami zdá prirodzený, nemusí to zodpovedať realite.
Dieťa môže dostávať málo podnetov na grafomotorické cvičenia, alebo pri nich nevytrvá, čo môže pri nasledujúcom rozvoji písma priniesť rozsiahle problémy. Konkrétne to môže vyústiť do dysgrafie (problém, alebo neschopnosť písať) a sprevádzať ju môže dysortografia (porucha vnímania tvarov písmen, napríklad ich zamieňanie) alebo dyslexia (porucha čítania). Z toho vyplýva, že dobrá grafomotorická úroveň jedinca v predškolskom veku predurčuje bezproblémové zvládnutie výučby písma.
V materskej škole je takýto rozvoj dostatočne zabezpečený, keďže je priamo zahrnutý v Školskom vzdelávacom programe (ISCED 0) a od 1. septembra 2016 v inovovanom ŠVP. Ak je dieťaťu poskytovaný dostatok podnetov a ak je mu venovaný čas zo strany dospelého, je viac ako pravdepodobné, že obdobie písania zvládne úspešne.

Pracovné zošity

Aktuálne pracovné zošity, edícia 2021 / 2022

Archív pracovných zošitov, edícia 2020 / 2021

Archív pracovných zošitov, edícia 2016 / 2017

Archív pracovných zošitov, edícia 2015 / 2016

Voľné grafomotorické listy na stiahnutie

Kontakt